Zapytanie ofertowe

Stodoła biesiadna | Pensjonat | Plenery | StawOgłoszenie Numer 2022-283-125246
Id 125246Powstaje w kontekście projektu


RPLD.06.02.01-10-0069/17 – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pensjonat – budowa budynku pensjonatu, budowa budynku
gospodarczego wraz z infrastrukturą tow

Tytuł:


Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku
gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
pensjonat – budowa budynku pensjonatu, budowa budynku
gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamówienia uzupełniające


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy

w następujących przypadkach:

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego

nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem

należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o

wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie

terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków

działania siły wyższej,

b) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przewiduje

się możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania wstrzymania realizacji umowy,

c) konieczności zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone w

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe

dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie.

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy.

4) zmiany stawki podatku VATZałączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-06

1. zapytanie ofertowe

2. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

3. załącznik nr 2 – formularz oferty

4. załącznik nr 4 – powiązania kapitałowe

5. załącznik nr 3 – umowaCzy dopuszczalna oferta częściowa?

NIEData opublikowania ogłoszenia

2022-09-06Data ostatniej zmiany

2022-09-06Termin składania ofert

2022-09-22 10:00:00Planowany termin podpisania umowy

2022-09Dane adresowe ogłoszeniodawcy

NEST Aleksandra Ozdoba – Mikołajczyk

Popów 37

99-235 Popów

NIP: 7272268996Osoby do kontaktu

Aleksandra Ozdoba – Mikołajczyk

tel.: 537 011 177

e-mail: biuro@wszczerympolu.plCzęści zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa oczyszczalni ścieków dla Pensjonatu W Szczerym Polu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlaneOpis

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną

oczyszczalnią ścieków dla Pensjonatu W Szczerym Polu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Okres gwarancji

min.36 miesięcy

Kody CPV

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

poddębicki

Gmina

Pęczniew

Miejscowość

Popów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

zrealizował, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków opartej na złożu biologicznym zanurzonym

napowietrzanym o przepustowości min. 12 m3 i o wartości nie mniejszej niż 170.000,00 zł brutto

każda.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz

zrealizowanych zadań, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których zadania te zostały wykonane, ich wartości, z załączeniem dowodów określających czy te

zadania zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do

wykonania zamówienia osoby mogące pełnić funkcję:

– Kierownika budowy – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

w specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.

2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów.

– Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.

2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów.

Wygenerowano: 2022-09-06 21:28 Strona 5 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na…

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do

formularza oferty.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum 200 000,00 zł.

W celu potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty

potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej

tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (np. polisa OC wraz

dowodami jej opłacenia).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAKOpis

Wyłącznym kryterium oceny jest cena

Cena – 100% (100 pkt)

Zamawiający przyjął, że w zakresie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt. Za

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych

w ramach podanego kryterium.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-06 – data opublikowania

-> 2022-09-22 10:00:00 – termin składania ofert

-> 2022-09 – planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.