Zapytania ofertowe

Stodoła biesiadna | Pensjonat | Plenery | Staw

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie Numer 2022-283-125246
Id 125246

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.06.02.01-10-0069/17 – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pensjonat – budowa budynku pensjonatu, budowa budynku
gospodarczego wraz z infrastrukturą tow

Tytuł:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku
gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
pensjonat – budowa budynku pensjonatu, budowa budynku
gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy

w następujących przypadkach:

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego

nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem

należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o

wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie

terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków

działania siły wyższej,

b) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przewiduje

się możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania wstrzymania realizacji umowy,

c) konieczności zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone w

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe

dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie.

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy.

4) zmiany stawki podatku VAT

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-06

1. zapytanie ofertowe

2. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

3. załącznik nr 2 – formularz oferty

4. załącznik nr 4 – powiązania kapitałowe

5. załącznik nr 3 – umowa

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-06

Data ostatniej zmiany

2022-09-06

Termin składania ofert

2022-09-22 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

NEST Aleksandra Ozdoba – Mikołajczyk

Popów 37

99-235 Popów

NIP: 7272268996

Osoby do kontaktu

Aleksandra Ozdoba – Mikołajczyk

tel.: 537 011 177

e-mail: biuro@wszczerympolu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa oczyszczalni ścieków dla Pensjonatu W Szczerym Polu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną

oczyszczalnią ścieków dla Pensjonatu W Szczerym Polu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Okres gwarancji

min.36 miesięcy

Kody CPV

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

poddębicki

Gmina

Pęczniew

Miejscowość

Popów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

zrealizował, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków opartej na złożu biologicznym zanurzonym

napowietrzanym o przepustowości min. 12 m3 i o wartości nie mniejszej niż 170.000,00 zł brutto

każda.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz

zrealizowanych zadań, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których zadania te zostały wykonane, ich wartości, z załączeniem dowodów określających czy te

zadania zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do

wykonania zamówienia osoby mogące pełnić funkcję:

– Kierownika budowy – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

w specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.

2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów.

– Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.

2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów.

Wygenerowano: 2022-09-06 21:28 Strona 5 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na…

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do

formularza oferty.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum 200 000,00 zł.

W celu potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty

potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej

tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (np. polisa OC wraz

dowodami jej opłacenia).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wyłącznym kryterium oceny jest cena

Cena – 100% (100 pkt)

Zamawiający przyjął, że w zakresie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt. Za

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych

w ramach podanego kryterium.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-06 – data opublikowania

-> 2022-09-22 10:00:00 – termin składania ofert

-> 2022-09 – planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

L.p. Przedmiot dostawy Ilość Opis
1. Namiot pod bar mobilny z tarasem 1 szt. Namiot wymiary min. 10×20-25 metrów. Namiot wraz z okiennicami i ściankami bocznymi oraz wejściem. Materiał: tworzywo sztuczne, odporne na warunki atmosferyczne.
2. Bar mobilny 1 szt. Modułowy. Moduły wyposażone w oświetlenie LED lub z kolorowymi żarówkami energooszczędnymi. Moduły w kolorze białym. Materiał: tworzywo sztuczne (zob. zdjęcie poglądowe).
3. Piec kominkowy 1 szt. Piec kominowy wolnostojący, żeliwny z piekarnikiem. Moc nominalna min.: 9 kW. Wymiary min.: 70 x 120 x 50 cm.
4. Lampy grzewcze wiszące na taras 10 szt. Lampy grzewcze wiszące: emitujące podczerwień, Materiał: Plastik, Szkło, Guma. Rama: Aluminiowe. Regulowana moc.
5. Panele grzewcze 20m2 10 szt. Halogenowy panel grzewczy tarasowy. Wymiary min. Szerokość: 0,13 m. Długość: 0,48 m. Wysokość: 0,19 m. Materiał: Plastik, Szkło, Guma. Rama: Aluminiowe. Regulowana moc. Pokrywa obszar min. 20m2.
6. Parasole 20 szt. Wymiar czaszy nie mniej niż 300 cm Wysokość parasola ok 250 cm Pokrycie poliester lub inny materiał odporny na warunki atmosferyczne Stelaż stalowy Podstawa betonowa.
7. Maszyna do popcornu z wózkiem 1 szt. Maszyna do popcornu z wózkiem | min. 1400W. Maszyna do popcornu wykonana ze stali szlachetnej. Produkcja 3 – 6kg popcornu na godzinę. Dwa koła przednie, dwa tylne koła zapewniające możliwość ich obrotu o 360°. Szyby z hartowanego. Wyjmowany garnek.
L.p. Przedmiot dostawy Ilość Opis
1 Agregat prądotwórczy 1 szt. Pojemność Zbiornika Paliwa: min. 100 L. Poziom Hałasu Lw(A):max. 120 Db(A). Silnik Spalinowy. Pojemność: min. 4000 Cm3.Moc: min. 65 Kw. Obiegowa Pompa Oleju. Pojemność Miski Olejowej (L): 14. Zasilanie: Wtrysk Bezpośredni. Chłodzenie: Ciecz / Pełen Obieg,Paliwo: Olej Napędowy (On). Jednostka Przystosowana Do Pracy Ciągłej. Rozruch: Rozrusznik Elektryczny.
2 Sauna 1 szt. Sauna z drewna naturalnego, wolnostojąca. Sauna w pełni wyposażona: ławeczki, podpórki, piec. Sauna wykonana z bala ze świerka lub modrzewia syberyjskiego, pokryta gontem bitumicznym. Średnica sauny ok. 220 cm.
3 Krzesła 150 szt. Krzesło drewniane z oparciem, Wymiary min.: Wysokość 80 cm. Głębokość 48 cm. Szerokość 46 cm.
4 Kajaki 10 szt. Kajaki- Dwumiejscowy oraz 2 1/2 (kajak z dodatkowym, trzecim siedzeniem dla dziecka). Składana konstrukcja siedzeń umożliwiać bezpieczne włożenie wioseł pomiędzy siedzisko i oparcie. Rączki zapewniać powinny łatwe przenoszenie. Materiał: Polietylen; Obciążenie: ok. 200-250 kg
5 System nawadniania 1 zest. System nawadniania składajacy się z (parametry szacunkowe): Rura irygacyjna N 40mm – 150 m. Bezprzewodowy detektor deszczu – 1 szt. Zawór elektromagnetyczny, gwint wewnętrzny na wlocie i wylocie – 10 szt. Kabel żelowany do ziemi (10 żył) – 150 m. Kolano PE 40-40mm (1 1/2″) – 10 szt. Przelot redukcyjny PE 32-63mm – 10 szt. Trójnik PE 32-32-32mm – 50 szt. Kolano gwintem zew PE 32mm – 3/4″ (M) – 50 szt. Przelot PE 32-32mm – 5 szt. Programator – 1 szt. Rura irygacyjna -N 32mm – 500 m. Skrzynka prostokątna – 5 szt. Zawór kulowy PE 2″ F-F podwójny – 2 szt. Zraszacz (zasięg 11,9-21,6m).
L.p. Przedmiot dostawy Ilość Opis
1. Krzesła 40 szt. Krzesło składane, drewniane. Wymiary min: Szerokość: 44 cm. Głębokość: 51 cm. Szerokość siedziska: 38 cm. Głębokość siedziska: 33 cm. Wysokość siedziska: 46 cm. Wysokość: 77 cm. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Krzesło składane, drewniane. Wymiary min: Szerokość: 44 cm. Głębokość: 51 cm. Szerokość siedziska: 38 cm. Głębokość siedziska: 33 cm. Wysokość siedziska: 46 cm. Wysokość: 77 cm. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
2. Stoliki nocne 40 szt. Stolik nocny drewniany. Produkt wykonany z litego drewna z opcją szczotkowania, dopasowana do stylu wnętrza– Wymiary min.: Szerokość: 46 cm „Głębokość: 35 cm, Głębokość szuflady: 23 cm, Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym Głębokość: 35 cm, Głębokość szuflady: 23 cm, Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym” Wysokość: 70 cm.
3. Stoły 3 szt. Stół drewniany +/- 10 cm 80*80 cm z opcją stołu okrągłego. Stół drewniany +/- 10 cm 80*80 cm z opcją stołu okrągłego. lite drewno sosnowe w opcji szczotkowane, grubość blatu min. 4 cm, zabezpieczone i utwardzone, w kolorystyce dopasowanej do wystroju wnętrza.
4. Wąskie stoliki 14 szt. wąskie stoliki typu konsola, o wymiarach +/- 5 cm 40×120 cm, blat drewniany z litego drewna, w opcji szczotkowanego o grubości minimum 45 mm, nogi drewniane o grubości minimum 45 mm, zabezpieczone i utwardzone, w kolorystyce dopasowanej do wnętrza.
5. Łóżko + materac 40 szt. Łóżko komplet 90x200cm w komplecie z materacem. Łóżko kontynentalne baza+materac twardy, rama, płyta oraz listwy poprzeczne drewniane, wypełnienie pianka T25,nogi drewno bukowe + łączniki, wezgłowie montowane do łóżka tapicerowane w stylu kostka, tkanina Hamilton 2805 toptextile.
6. Szafy 17 szt. Szafa z drzwiami przesuwanymi, z litego drewna szczotkowanego, wykonana pod wymiar do każdego pokoju indywidualnie, zabezpieczona i pomalowana w kolorystyce dopasowanej do wystroju. Wymiary min.: Szerokość: od 90 cm do 120 cm, Głębokość: (+/- 10 cm) 59 cm, Wysokość: (+/- 10 cm)| 197 cm.
7. Bagażnik na walizki 17 szt. Bagażnik na walizki wykonany z litego drewna, w wymiarach +/- 10 cm Szerokość: 67 cm, Głębokość: 45 cm, Wysokość: 60 cm.
8. Fotele 3 szt. Fotel drewniany w stylu skandynawskim z siedziskiem tapicerowanym, nogi drewniane, wypełnienie pianką o wysokiej gęstości, pokrowiec tapicerowany z tkaniny. Wymiary min.: Szerokość: 75 cm, Głębokość: 80 cm, Wysokość siedziska: 45 cm, Wysokość: 85 cm.
9. Komody 7 szt. Komoda z 4 szufladami, z litego drewna, w kolorystyce dopasowanej do wnętrza, szczotkowana, zabezpieczona i utwardzona. Wymiary min.: Szerokość: 85 cm, Głębokość: 50 cm, Wysokość: 90 cm.
10. Ławki 10 szt. Ławka drewniana w stylu skandynawskim, nogi drewniane, siedzisko tapicerowane. Wymiary min.: Szerokość: 120 cm, Głębokość: 40 cm, Wysokość siedziska: 45 cm, Wysokość: 45 cm.
11. Krzesła barowe 7 szt. Krzesło barowe z podłokietnikami, wysokie, siedzisko tapicerowane, nogi drewniane. Wymiary min.: Szerokość: 55 cm, Głębokość: 55 cm, Wysokość siedziska: 75 cm, Wysokość: 100 cm.
12. Stoliki kawowe 7 szt. Stolik kawowy drewniany w stylu skandynawskim, blat drewniany, nogi drewniane. Wymiary min.: Szerokość: 60 cm, Głębokość: 60 cm, Wysokość: 45 cm.
13. Stoliki barowe 7 szt. Stolik barowy drewniany w stylu skandynawskim, blat drewniany, nogi drewniane. Wymiary min.: Szerokość: 70 cm, Głębokość: 70 cm, Wysokość: 110 cm.
L.p. Przedmiot dostawy Ilość Opis
1. Stół szafkowy 2 półkowy(drzwi suwane, rant lewy i tylny) 1 szt. Stół szafkowy ze stali nierdzewnej z atestem 2 półkowy z drzwiami suwanymi, rant lewy i tylny, wymiary:

 • długość 2060 mm,
 • głębokość 600 mm
 • wysokość 850 mm
2. Stół szafkowy 2 półkowy (odkryty, rant tylny) 2 szt. Stół szafkowy ze stali nierdzewnej z atestem 2 półkowy odkryty, rant tylny, wymiary:

 • długość 1600 mm,
 • głębokość 600 mm
 • wysokość 850 mm
3. Stół szafkowy 2 półkowy (drzwi suwane, rant tylny i prawy) 1 szt. Stół szafkowy ze stali nierdzewnej 2 półkowy z atestem z drzwiami suwanymi, rant prawy i tylny, wymiary:

 • długość 1200 mm,
 • głębokość 600 mm
 • wysokość 850 mm
4. 2szt.stół centralny z blokiem 2 szuflad i drzwiami suwanymi 2 szt. Stół centralny z blokiem 2 szuflad po lewej stronie i drzwiami suwanymi z prawej strony ze stali nierdzewnej z atestem (bez rantów) wspólny blat, wymiary:

 • długość 1500 mm,
 • głębokość 670 mm
 • wysokość 850 mm
5. Stół ze zlewem 1 komorowym i półką 1 szt. Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, wymiary:

 • długość 650 mm,
 • głębokość 700 mm
 • wysokość 900 mm
6. Zlew porządkowy wieszany 1 szt. Zlew porządkowy wieszany do ściany ze stali nierdzewnej z atestem, wymiary:

 • długość 500 mm,
 • głębokość 500 mm
 • wysokość 300 mm
7. Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem 1 szt. Podstawowy okap przyścienny ze stali nierdzewnej z atestem z oświetleniem i łapaczami tłuszczu, wymiary:

 • długość 2000 mm,
 • głębokość 1000 mm
 • wysokość 450 mm
L.p. Przedmiot dostawy Ilość Opis
8. Stół odbiorczy brudnych naczyń z otworem na odpadki 1 szt. Stół odbiorczy brudnych naczyń z otworem na odpadki/rant lewy i tylny. Materiał wykonania: stal nierdzewna. Konstrukcja: spawana. Stół wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, ferrytycznej z gatunku AISI 441, 1.4509. Wymiary:

 • długość 1260 mm,
 • głębokość 700 mm,
 • wysokość 860 mm.
9. Stół wejścia do zmywarki kapturowej ze zlewem 2-komor. 1 szt. Stół wejścia do zmywarki kapturowej bez półki ze zlewem 2-komorowym. Zaczep do zmywarki, rant lewy i tylny, otwór na baterię. Materiał wykonania: stal nierdzewna. Konstrukcja: spawana. Stół wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, ferrytycznej. Wymiary:

 • długość 1000 mm,
 • głębokość 760 mm,
 • wysokość 860 mm.
10. Stół wyjścia ze zmywarki kapturowej z miejscem na zmywarkę podblatową 1 szt. Stół wyjścia ze zmywarki kapturowej z miejscem na zmywarkę podblatową (wym. 600x617x810), rant tylny i prawy, zaczep do zmywarki. Materiał wykonania: stal nierdzewna. Stół wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, ferrytycznej. Wymiary:

 • długość 820 mm,
 • głębokość 600 mm,
 • wysokość 2000 mm.
11. Piec konwekcyjny – parowy 1 szt. Piec konwekcyjny – parowy – 1 szt. Wymiary/dł; szer; wys/ min.: 87x79x178 cm. Moc: min. 33 kW. Wytwarzanie pary: bojlerowe. Ciśnienie wody w przedziale: 150-600 kPa. Rodzaj zasilania: elektryczne.
12. Frytkownica z koszem do smażenia 1 szt. Frytownica elektryczna z koszem o pojemności min. 2 l. Obudowa i pokrywa ze stali nierdzewnej. Termostat bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem. Wymiary ok. (dł; szer; wys): 22x40x24 cm. Zasilanie: 230 V. Waga: 2.7 kg. Moc: 2 kW. Zimna strefa: nie. Pojemność: 3 l. Typ frytownicy: 1-komorowa. Rodzaj zasilania: elektryczne.
13. Frytkownica elektryczna 2*8 l 1 szt. Frytkownica elektryczna 2*8 l – 1 szt. Wymiary min.: 60x70x28. Moc min. 12 kW. Wyposażona w kosze.
14. Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania 1 szt. Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania – 1 szt.(Obudowa ze stali nierdzewnej, Zużycie wody na 1 cykl mycia nie większe niż 4 l, min. 1x kosz uniwersalny, w zestawie wąż doprowadzający wodę, wąż spustowy)
15. Zmywarka podblatowa 1 szt. Zmywarka podblatowa – 1 szt. Wymiary min.: wys.: 850 mm, szer.: 600 mm, gł.: 600 mm. Min. 2 programy mycia, min. 2 kosze.
16. Komora chłodnicza z natychmiastowym zamrażaniem wraz z drzwiami izolacyjnymi 1 szt. Komora chłodnicza z natychmiastowym zamrażaniem – 1 szt. (Komora chłodnicza kompletna z montażem i uruchomieniem. Obudowa wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym bądź styropianowym łączonych na szybko złącza hakowe. Blok chłodzący pozwalający na osiąganie temperatur do min. -20 stopni C i poniżej Kubatura od 12m2 do 48 m2.)
17. Kuchnia gazowa 6 palników 1 szt. Kuchnia gazowa 6-palnikowa z szafką otwartą. Moc [kcal/h]: min. 32000. Parametry techniczne: Wymiary min. wysokość 850 mm, długość 1000 mm, głębokość 700 mm, Zasilanie Gazowe/elektryczne.
18. Płyta grillowa elektryczna 1 szt. Płyta grillowa elektryczna ryflowana na podstawie szafkowej. Wymiary min.: 400/ 700/ 900., regulacja temperatury w zakresie 50 –300 °C, wyłącznik główny, wykonanie nierdzewne.
19. Waga do 200 kg 1 szt. Waga przemysłowa. Zakres ważenia: do 200 kg, Platforma o wymiarach min. 50×60 cm. Dokładność ważenia: 100 g.
20. Kloc masarski 1 szt. Kloc masarski, drewniany. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary min.: długość: 40 cm. szerokość: 50 cm. wysokość: 80 cm.
21. Mikser do ciasta spiralny 1 szt. Mikser spiralny – min. 2 prędkości Wymiary zewnętrzne min. 30x50x60 cm. Pojemność dzieży min.: 18 litrów
22. Kostkarka do lodu 1 szt. Kostkarka do lodu min. 100 kg/dobę. Chłodzenie wodą lub powietrzem. Łatwy dostęp do odkamieniania.
23. Grill mobilny 1 szt. Grill mobilny. Długośc min. 180 cm, szerokośc min. 40 cm, wysokośc min. 70 cm. Palenisko ze stali, ruszta ze stali. Grill wyposażony w kółka z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem. Regulacja wysokości ruszta.
24. Ekspres do kawy 1 szt. Ciśnienie min. 12 bar. Wyświetlacz. Napięcie 230 V, 50 Hz. Moc min. 1200 W. Tryb czuwania Stand-by ≤ 0,01 W. Regulowana wysokość wylewki kawy – regulacja góra/dół. Regulowana wysokość dyszy cappuccino/latte – regulacja góra/dół. Regulowana szerokość wylewki. Pojemność zbiornika na wodę min. 3 l. Pojemność zbiornika na ziarno min. 300 g. Pojemność zbiornika na fusy ok. 40 porcji. Automatyczne programy pielęgnacyjne – czyszczenie/ odkamienianie/ płukanie. Użycie kawy ziarnistej i mielonej.
L.p. Przedmiot dostawy Ilość Opis
1. Bateria 3 szt. Bateria kuchenna, stalowa. Wysokość min.: 38 cm.
2. Zlew 3 szt. Zlew, 1 miska i suszarka, stal nierdzewna, przystosowane do szafek o szerokości ramy min. 60 cm
3. Płyta kuchenna 3 szt. Płyta indukcyjna, kolor czarny. Wymiary min.: szerokość: 29.0 cm. Głębokość: 52.0 cm. Wysokość: 5.1 cm. Moc przyłączeniowa: ok. 3700 W.
4. Wyciąg kuchenny 3 szt. Wyciąg montowany do ściany, stal nierdzewna. Wymiary min.: Szerokość: 60.0 cm. Głębokość: 51.0 cm. Wysokość: 13.0 cm. Wydajność okapu: ok. 320 m³/h
5. Zintegrowana lodówka z zamr. 3 szt. Zintegrowana lodówka, zamrażarka, Klasa energetyczna: min. A++ . Zużycie energii nie więcej niż: 140 kWh rocznie. Napięcie: 220-240V. Wymiary min. Szerokość: 59.6 cm. Głębokość: 54.5 cm. Wysokość: 81.5 cm.
6. Komplet szafek kuchennych z blatem 3 szt. Komplet szafek kuchennych z blatem. Szafki kuchenne: Płyta wiórowa, folia melaminowa, tworzywo ABS, drzwi, folia. Wymiary min.: Szerokość: 180.0 cm. Głębokość: 61.0 cm. Wysokość: 90.0 cm

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

 

Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna pomieszczeń sali biesiadnej oraz wentylacja wyciągowa pomieszczeń WC i pomieszczeń zaplecza kuchni.

Instalacja schładzania powietrza obiegowego dla pomieszczenia sali biesiadnej oraz przygotowalni posiłków.

 

Dane wyjściowe

 

Niezbędne ilości powietrza wentylacyjnego określono na podstawie obowiązujących przepisów.

Instalacja wentylacyjna sali biesiadnej nawiewno- wyciągowa z odzyskiem ciepła z powietrza. Podgrzew powietrza za pomocą nagrzewnicy elektrycznej.